راهنمای تلفن فاروج(۱۱۸ فاروج)

۱ اداره پست فاروج  ۰۵۸-۳۶۴۲-۲۰۲۵  فاروج-بلوار ایت الله نجفی-نبش امام رضا۳
۲ اداره ثبت اسناد  ۰۵۸-۳۶۴۲-۴۴۱۳  فاروج-بلوار ایت الله نجفی-خیابان امام رضا۷
۳ رستوران برادران(عباسیان)  ۰۵۸-۳۶۴۲-۶۲۷۹  فاروج-بلوار امام رضا-روبه‌رو پمپ بنزین